Handelsbetingelser

1. Udlevering og anvendelse

1.1. Det påhviler lejeren at gennemgå det lejede i forbindelse med udlevering. Lejer skal ved gennemgangen sikre, at lygter, signal- og tegngivningslys er funktionsdygtige. Lejeren skal påtale eventuelle fejl, skader, mangler mv. ved det lejede straks efter udlevering. Du betaler et depositum på 500,00 DKK. Beløbet er til sikkerhed for eventuel skade eller tyveri af den lånte trailer, bøder, rengøring eller eventuel leje. Får du en parkeringsbøde pga. ulovligt parkering af trailer, du har lejet, hæfter du selv for denne. Betaler du ikke bøden selv inden fristen udløber, modtager du en faktura på bødens beløb plus rykkergebyr.

1.2. Traileren må kun føres af lejeren eller af de i nærværende kontrakt navngivne personer. Traileren må ikke fremlejes.

1.3. Lejeren er ansvarlig for enhver anvendelse af traileren, og udlejeren er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede. Det præciseres dog, at traileren ikke må anvendes til befordring af personer eller dyr. (Dog må der transporteres heste i hestetrailere). Lejeres eksemplar af nærværende aftale skal medbringes under kørslen.

2. Ansvar og forsikring

2.1. Traileren må kun føres af lejeren og er forsikringsgodkendt til kørsel i Norden. Benyttes traileren uden for Norden, kræves det en påført forsikringskode på lejekontrakten. Forsikringskoden er omkostningsfri for lejer og udlejer, og skal bestilles minimum 2 hverdage inden lejeperioden start. Trailerene kan ikke forsikringsgodkendes til kørsel i de baltiske lande.

2.2. Lejeren er ansvarlig for en hver skade, der måtte ske på lejede uanset om skaden er påført af lejer eller af tredjemand. Skrive Trailerudlejning trailere er forsikrede. For skader gælder en selvrisiko på 2.500,00 DKK og Skrive Trailerudlejning har ret at tilbageholde hele eller dele af det indbetalte depositum til dækning heraf. Såfremt at skaden eller tabet udgør et større beløb end depositummet, skal leje betale yderligere 2.000,00 DKK svarende til den totale selvrisiko på 2.500,00 DKK (Dette gælder dog ikke såfremt lejer har betalt selvrisikoreducering). Opgøres skaden eller tabet til et mindre beløb end selvrisikoen, udbetales differencen til lejer, når en endelig opgørelse er udarbejdet af Skrive Trailerudlejning. Såfremt forsikringen træder i kraft kan lejer ikke opkræves yderligere betaling ud over selvrisikoen.

2.3. Lejer er ansvarlig for, at den lejede trailer kun trækkes af et køretøj, som er lovmæssigt registreret til kørslen. Lejere er envidere ansvarlig for, at trækkrogen på køretøjet er ansvarsforsikret. Dette er ikke en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens lovpligtige ansvarsforsikring. Ved hændelig uheld som f.eks. punktering, hvor der er nødvendigt at rekvirer hjælp, sker det for lejerens regning.

2.4. Udlejeren er ikke i noget tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke alene driftstab, avancetab, tab som følge af arbejdsafbrydelser mv. som måtte skyldes mangler eller funktionssvigt ved det lejede mv.

2.5. Lejers eventuelle erstatningskrav mod udlejer kan herudover i intet tilfælde overstige lejebeløbet for lejeperioden.

3. Aflevering

3.1. Traileren skal tilbageleveres til udlejerens plads til den fastsatte tid, og i samme stand som ved modtagelsen.

3.2. Lejer hæfter for enhver skade, som lejer ikke har påtalt ved udlevering af det lejede. Lejeren forpligter sig ligeledes til at erstatte eventuelt bortkommet eller beskadiget udstyr til dagspris. Udlejer er berettiget til at tilbageholde det indbetalte depositum, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, for herefter at modregne disse omkostninger heri.

3.3. Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale. Overskridelse af den aftalte tidsfrist betales endnu en lejeperiode til den aktuelle pris.

3.4. Lejer erklærer sig indforstået med at, udlejer i tilfælde af lejers manglende tilbagelevering af det lejede udstyr kan sætte sig i besiddelse af udstyret gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse for lejers regning.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.